פתיחת התפריט הראשי

שיר השירים רבה ב ח

ח. עריכה

קול דודי הנה זה בא רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן - ר' יהודה אומר: קול דודי הנה זה בא זה משה, בשעה שבא ואמר לישראל: בחדש זה אתם נגאלין. אמרו לו: משה רבינו! היאך אנו נגאלין? והלא אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם: (בראשית ט"ו) ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, ועדיין אין בידינו, אלא מאתים ועשר שנה?! אמר להם: הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונותיכם, אלא מדלג על ההרים. אין הרים וגבעות האמורין כאן, אלא קצים ועיבורין. מדלג על החשבונות ועל הקצים ועיבורין ובחדש הזה אתם נגאלין. שנאמר: (שמות י"ב) החדש הזה לכם ראש חדשים. ר' נחמיה אמר: קול דודי הנה זה בא זה משה. בשעה שאמר לישראל: בחדש הזה אתם נגאלין. אמרו לו: משה רבינו! היאך אנו נגאלין, והלא אין בידינו מעשים טובים? אמר להם: הואיל וחפץ בגאולתכם, אינו מביט במעשיכם הרעים. ובמי הוא מביט? בצדיקים שבכם, ובמעשיהם, כגון: עמרם ובית דינו.

מדלג על ההרים אין הרים, אלא בתי דינים. היך מה דאת אמר: (שופטים י"א) ואלכה וירדתי על ההרים. ובחדש הזה אתם נגאלין שנאמר: החדש הזה לכם ראש חדשים. רבנן אמרי: קול דודי הנה זה בא זה משה. בשעה שבא ואמר לישראל: בחדש הזה אתם נגאלין. אמרו לו: משה רבינו! היאך אנו נגאלין וכל מצרים מטונפת מעבודת כוכבים שלנו? אמר להם: הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בעבודת כוכבים שלכם, אלא מדלג על ההרים ואין הרים, אלא עבודת כוכבים. היך מה דאת אמר: (הושע ד') על ראשי ההרים יזבחו ועל הגבעות יקטרו. ובחדש הזה אתם נגאלים שנאמר: החדש הזה לכם. ר' יודן ור' חוניא - ר' יודן בשם ר' אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי ור' חוניא בשם ר' אליעזר בן יעקב אומר: קול דודי הנה זה בא זה מלך המשיח. בשעה שהוא אומר לישראל: בחדש הזה אתם נגאלין. אומרים לו: היאך אנו נגאלין? ולא כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שהוא משעבדנו בשבעים אומות? והוא משיבן שתי תשובות ואומר להם: אחד מכם גולה לברבריה. ואחד מכם גולה לסמטריה. דומה כמו שגליתם כולכם. ולא עוד, אלא שהמלכות הזאת מכתבת טירוניא מכל העולם, מכל אומה ואומה. כותי אחד, או ברברי אחד, בא ומשעבד בכם. כגון: ששעבדתם בהם כל אומתם, וכאילו נשתעבדתם בשבעים אומות. ובחדש הזה אתם נגאלין, הדא הוא דכתיב: החדש הזה לכם ראש חדשים.