שיר השירים רבה א יד


יד.    [ עריכה ]
אשכול הכפר. אשכול – זה יצחק, שנכפת על המזבח כאשכול. הכפר – שמכפר עונותיהם של ישראל. בכרמי עין גדי זה אבינו יעקב, שנכנס בכרום פניו, מתפחד בהכלמו אצל אביו. ולבש בגדי גדי עזים ונטל הברכות שהן עין עולם. רבי חוניא בשם רבי אחא: אין לה חביב לאשה הזאת יותר, מצרור הבשם. איכן היא מלינה אותו? בין שדיה. ואמר רבי חוניא בשם ריש לקיש: אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! צרתה למצרים בבכוריהם, המרתה להם בנפשותיהם, ולי בין שדי ילין? הא כיצד? היה מצרי אומר לישראל: הטמן לי הבכור הזה בין בניך, והיה נוטלו ומטמינו והמלאך נכנס ונוגפו. ולי בין שדי ילין.

רבי ברכיה אמר: אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: בשעה שאתה מיצר לי, מימר לי, דודי לי את נעשה דודי ורואה, אי זה הוא אדם גדול שיש בו, שיכול לומר למדת הדין: די! ואת נוטלו וממשכנו בעדי. הדא הוא דכתיב: אשכל הכפר. מהו אשכל? איש שהכל בו: מקרא, משנה, תלמוד, תוספתות ואגדות. הכפר שמכפר עונותיהם של ישראל. בכרמי עין גדי אלו אבות העולם, שנמשכו אחריך כגדיים. ונטלו הברכות שהן עין עולם.

רבי יוחנן פתר קרייה בקטרת בית אבטינס צרור המור זה אחד מאחד עשר סממנין שנותנין בה רבי הונא אמר לה: (שמות ל') ויאמר ה' אל משה קח לך: סמים הרי שניים. נטף ושחלת וחלבנה הרי חמישה. סמים אי תימר דאינון תרין והלא כבר נאמר סמים?! בד בבד יהיה, תן חמשה, כנגד חמשה, הרי עשרה. ולבונה זכה הרי אחד עשר. מיכן בדקו חכמים ומצאו שאין יפה לקטרת, אלא אחד עשר סממנים הללו בלבד. בין שדי ילין שהיתה מצומצמת, בין שני בדי הארון. אשכול הכפר שמכפרת עוונות של ישראל. אמר רבי יצחק: אשכול שהיתה מתמרת ועולה, עד הקורות ואחר כך פוסה ויורדת. כאשכול הכפר המכפרת עונותיהם של ישראל. ואמר ר' יצחק: כתיב: (ויקרא ט"ז) וכסה ענן הקטרת. הכסוי הזה אין אנו יודעין מהו, עד שבא דוד ופרשו: (תהילים פ"ה) נשאת עון עמך כסית בכרמי עין גדי. בזכות התנאים שהתניתי לאברהם אביכם בין הבתרים, שנאמר: (בראשית ט"ו) ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר. מדבר הכתוב באברהם, שנאמר: (שם) אחר הדברים האלה, היה דבר ה' אל אברם במחזה. רבי לוי בשם ר' חמא אמר: הרהורי דברים היו שם. מי הרהר? אברהם הרהר ואמר לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! כרת ברית עם נח שאין את מכלה זרעו מן העולם ועמדתי אני וסגלתי מעשים טובים לפניך ודחת בריתי לבריתו, שמא יעמוד אדם אחר ויסגול מצוות ומעשים טובים יותר ממני, וידחה בריתו לבריתי. אמר לו הקדוש ברוך הוא: (שם) אל תירא אנכי מגן לך. מנח לא העמדתי מגינים וצדיקים, וממך אני מעמיד מגינים וצדיקים. ולא עוד, אלא שבניך באים לידי עבירות ומעשים רעים, אני רואה איזה הוא אדם גדול שבהן, שיכול לומר למדת הדין, די! ואני נוטלו וממשכנו בעדם. שנאמר: אשכול איש שהכל בו: מקרא ומשנה, תלמוד, תוספתות ואגדות. הכפר שמכפר עונותיהם של ישראל. בכרמי עין גדי אני נוטלו וממשכנו בעדם. דבר אחר: אשכל בן גזירה אמר: זה הקדוש ברוך הוא, איש שהכל בו. הכפר שכפר באומות העולם והודה בהן בישראל. ואימתי כפר באומות העולם? הווי אומר: במלחמת יהושפט. הדא הוא דכתיב: (ד"ה ב' כ') ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני עמון, ועמהם מהעמונים על יהושפט למלחמה. את מוצא ישראל באים מכחו של אברהם, ועמון ומואב באים מכחו של לוט, אלו עושין מלחמה עם אלו ונפלו אלו ביד אלו, ויהושפט עזרו אלהיו ונצח. הווי, שכפר באומות העולם. ואם יאמר לך אדם שאין הכתוב מדבר ביהושפט, אמור לו: נאמר כאן עין גדי ונאמר להלן (שם) בחצצון תמר היא עין גדי. מה עין גדי שנאמר: להלן במלחמת יהושפט הכתוב מדבר, אף כאן במלחמת יהושפט הכתוב מדבר. אמר רבי לוי בר זכריה: מה אם בעולם הזה שכתוב בהקדוש ברוך הוא: (דברים ד') כי ה' אלוהיך אש אוכלה הוא אל קנא הוא.כפר באומות העולם והודה בישראל,לעתיד לבא שנמשל כטל, שנאמר:(הושע י"ד) אהיה כטל לישראל, על אחת כמה וכמה!