שיחה:שולחן ערוך אורח חיים שא כה

הוספת נושא
אין דיונים בדף הזה.

כתב במשנ"ב (פח) יוצאין בו: ודוקא כשהוא מוציאו דרך מלבוש דאז שרי משום דתכשיט הוא לחולה כאחד ממלבושיו אבל לא יאחזנו בידו ויעבירנו ד"א [גמרא]:עכ"ל . צ"ע שבסוף סעיף זה כתב בשו"ע בהדיא דלאו תכשיט הוא ולכן לא יצא בו בשיר וכו' ואם כן מדוע כתב כאן שהוא תכשיט.

חזרה לדף "שולחן ערוך אורח חיים שא כה".