פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אחייב להשכיר מלמד לבנו, ללמדו. אבל לבן חבירו אינו חייב להשכיר.

הגה: והיו כופין ליה לשכור לבנו מלמד. ואם אינו בעיר, ויש לו נכסים, אם אפשר לאודועי ליה, מודיעים ליה. בואם לאו יורדים לנכסיו ושוכרים מלמד לבנו. (הגהות מיימוני פ"א דת"ת בשם הר"מ).

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) חייב כו' לבנו - כתב מהרש"ל דה"ה לבן בנו ומביאו הפרישה ובכ"מ ריש פרק א' מהלכות ת"ת כתב גם כן ז"ל ואפשר דגם לבן בנו חייב להשכיר לו מלמד והוא הדין לבן בן בנו אבל הא מספקא ליה אי בן בתו קודם לבן חבירו דאפשר דאין קודם לחבירו אלא היכא דנתחייב באביו אבל גבי בת דליכא למימר הכי לא עכ"ל, ולי נראה דקודם לבן חבירו:


(ב) ואם לאו יורדים כו' - וכמו שנתבאר בח"מ סימן ק"ו לענין ב"ח:באר היטב

(ב) לבנו:    כתב בכסף משנה וז"ל ואפשר דגם לבן בנו חייב להשכיר מלמד וה"ה לבן בן בנו אבל הא מספקא לי אי בן בתו קודם לבן חבירו דאפשר דאין קודם לחבירו אלא היכא דנתחייב באביו אבל גבי בת ליכא למימר הכי עכ"ל ולי נראה דקודם לבן חבירו. ש"ך.


(ג) לנכסיו:    וכמו שנתבאר בחושן משפט סי' ק"ו לענין ב"ח.▲ חזור לראש