פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

בעלי חיים אינן נאסרים שאפילו השתחוה לבהמה שלו לא נאסרה עשה בה מעשה ששחטה לאלילים אפי' סימן אחד נאסרה ואפילו אינה שלו ודוקא עובד כוכבים אוסר דבר שאינו שלו אבל ישראל אינו אוסר של חבירו שודאי אינו מכוין אלא לצערו ויש אומרים שאפילו אם יש לו חלק בה אינו אוסר ואם ישראל מומר הוא או שהתרו בו וקבל התראה הרי זה אוסר.

(ועיין לעיל סימן ד'). (תקרובת ב"ח ומשמשיהם נאסרים) (תא"ו ני"ז):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(כא) אפילו סימן א'. כלומר אפילו מעשה כל דהו וה"ה חצי סימן כדאיתא בש"ס ורש"י ותוס' בחולין (דף מ') וכן הוא בתה"א ד' י' ע"ב:


(כב) אבל ישראל אינו אוסר. אפילו במעשה רבה דהיינו ששחט בה ב' סימנים. רש"י והר"ן והרא"ש וכ"נ דעת הט"ו:באר היטב

(יז) סימן: כלומר אפילו מעשה כל דהו ואפי' חצי סימן. ש"ס ורש"י.


(יח) חבירו: אפי' במעשה רבה דהיינו ששחט בה ב' סימנים. רש"י והר"ן.▲ חזור לראש