פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

קדירה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב.

ואם בישל בה בתוך מעת לעת -- אסור בנותן טעם

(וצריך לשער נגד כל הקדירה)

. אבל אם שהה מעת לעת קודם שבישל בה -- הוי ליה נותן טעם לפגם ומותר התבשיל אבל הקדרה אסור לבשל בה לא בשר ולא חלב.

הגה: אבל שאר דברים מותר (ריב"ש סימן קכ"ו בשם סמ"ק ובהגמי"י פ"ט)

.

ודין כסוי קדרה כדין קדירה עצמה (ד"ע ואו"ה). ויש מחמירים בכיסוי לומר דאף על פי שאינו בן יומו דינו כאילו היה בן יומו (בהגהות שערי דורא בשם קובץ), וכן נוהגין בקצת מקומות. וכן אני נוהג מפני המנהג והוא חומרא בלא טעם (ד"ע). ומכל מקום במקום שיש שום צד להתיר בלאו הכי או שהוא לצורך שבת או הפסד -- יש להתיר אם אין הכיסוי בן יומו כמו בקדירה עצמה:
ואם לקחו כיסוי רותח מקדירה של בשר ונתנו אותו על קדירה של חלב --
  • אם שניהם חמים -- שניהם אסורים אם יש מאכל בקדירה של בשר וחלב.
  • ואם הכיסוי צונן והקדירה חמה -- נמי שניהם אסורים אם התחיל להזיע תחת הכיסוי דתתאה גבר.
  • ואם הכיסוי חם והקדירה צוננת -- הכל שרי, רק המאכל צריך קליפה (לדעת הגהת ש"ד ולא כאו"ה שם) אם אפשר לקלפו. ואם לאו הכל שרי.
  • ואם לא היה אוכל בקדירה הכל שרי דהוי כשתי קדירות שנגעו זו בזו (הכל ד"ע לסברת הארוך):