שולחן ערוך חושן משפט רצא יט


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אפי' בשעה שגנבים מצויים לא אמרו כספים אין להם שמירה אלא בקרקע אלא במפקיד סתם אצל חבירו לשמרם אבל מפקיד מעות אצל חבירו כדי להתעסק בהם וירויח פשיטא דהוי כמו אמר לו בפירוש שאינו מצריכו לקברן בקרקע:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

כדי להתעסק בהן כו':    ע' בסמוך סכ"ג כתבתי ראייה לזה:

ש"ך - שפתי כהן

(כה) אפי' בשעה שהגנבי' כו' ע' בתשו' מהרא"ן ששון סי' ק"ן:


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש