פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תרפח ב

שולחן ערוך

וכן ההכפרים הנראים עימהם, אפילו אינם סמוכים, כגון שהם בהר. *או שסמוכים להם, אפילו אינם נראים עימהם, כגון שהם בעמק. וובלבד שלא יהיו רחוקים יותר ממיל.

ובשושן, אף על פי שאינה מוקפת חומה מימות יהושע – קורים בט"ו, זהואיל ונעשה בו הנס.

מפרשים

מגן אברהם

(ג) ובלבד שלא כו':    מדהיפך לשון הטור ש"מ דסבירא ליה דהאי ובלבד קאי אדסמוך וכו', אבל נראה אפי' רחוק הרבה הוי ככרך כמ"ש בב"י ובמ"מ:

באר היטב

(ב) ובלבד וכו':    זה קאי אדסמוך וכו' אבל נרא' אפי' רחוק הרב' הוי ככרך. מ"א ע"ש. ועיין ט"ז ובתשו' מהריט"ץ סימן קפ"ג.


משנה ברורה

(ה) הכפרים:    וה"ה עיירות [נ"ח וכ"כ במאירי]:


(ו) ובלבד שלא יהיו וכו':    זה קאי אדסמיך ליה דהיינו שהיה סמוך אבל נראה אפילו רחוק יותר ממיל הוי ככרך וי"א דבנראה ג"כ אינו נחשב לכרך אא"כ שאינו רחוק יותר ממיל:


(ז) הואיל ונעשה בו נס:    שהם נחו בט"ו כדכתיב בקרא:

ביאור הלכה

(*) או שסמוכין להם:    כפר הסמוך לכרך שהיו קורין בט"ו ונהיה הכרך שמם יקראו בי"ד [דבר משה] כרך של עכו"ם שאין בו ישראל כלל ישראל הנכנס לכרך זה בפורים קורא בט"ו. אם בכרך קראו בי"ד וט"ו מספק הכפרים הנראים וסמוכים קוראין בי"ד [בר"י]:

▲ חזור לראש