שולחן ערוך אורח חיים תקמ ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מותר ליטול גבשושית שבבית:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ה) מותר ליטול:    אף על גב דמלאכה גמורה היא שרי כיון שאינ' של טורח ואינו אסור אלא חרישה עיין סי' תקל"ז ס"ט וב"י שם:

באר היטב

(ו) גבשושית:    דאינו אסור אלא חרישה עיין סי' קל"ז ס"ט וב"י שם.


משנה ברורה

(ז) גבשושית שבבית - שלא יתקל בם ומותר ליטול אפי' כדרכו דאע"ג דמלאכה גמורה היא [ובשבת חייב ע"ז משום בונה] ואינו דבר האבד ולצורך המועד בעלמא אינו שרי כ"א בשינוי אפ"ה מתירינן אפילו כדרכו משום דנטילת גבשושית לית בה טורח [ב"י]:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש