שולחן ערוך אורח חיים תקמח יח


שולחן ערוך

שמע שמועה רחוקה בשבת או ברגל אינו נוהג בהם אפילו דברים שבצנעה אלא למוצאי שבת או הרגל נוהג שעה אחת ודיו:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(נא) שמועה רחוקה - דהיינו אחר שלשים יום כדאיתא ביו"ד סימן ת"ב ס"א:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש