שולחן ערוך אורח חיים תקמח יג


שולחן ערוך

שעה אחת לפני עצרת חשובה כשבעה ועצרת כיון שאם לא הקריב קרבנות עצרת בעצרת יש לו תשלומין כל שבעה חשוב כשבעה הרי י"ד ומשלים עליהם (עוד) י"ו ויום שני של עצרת עולה למנין הי"ו:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(מג) עולה למנין הט"ז - אחרי דאנו בקיאין בקביעא דירחא ועיקר יו"ט אינו אלא יום א':

ביאור הלכה

▲ חזור לראש