שולחן ערוך אורח חיים תקמח טו


שולחן ערוך

שעה אחת לפני יום הכיפורים בטלה ממנו גזירת שבעה מפני יום הכיפורים וגזירת שלשים מבטל ממנו החג ומגלח בערב החג:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(מה) ומגלח בערב החג - וכ"ש שמותר רחיצה וכיבוס דאיסורן עד שלשים אינו אלא מנהגא וזמן הגילוח והשאר הוא כמבואר בס"ח בהג"ה:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש