שולחן ערוך אורח חיים תפד א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מאן דבעי לברוכי בתרי או בתלתא בתי מברך ברישא בביתיה ואכיל כל מאי דצריך ומברך ברכת המזון והדר מברך לכל חד וחד בביתיה ושתי אינהו כסא דקידושא ודאגדתא ואכלי ירקי ומצה ואיהו לא אכיל ושתי בהדייהו ושביק להו למגמר סעודתייהו ומברכי אינהו ברכת המזון ואי לא ידעי יקרא מלה במלה והדר אזיל לביתא אחרינא ועביד הכי והדר אזיל לביתיה וגמר הלילא ושתו כסא דהלילא ואי בעי לאקדומי להנך בתי ברישא בריך להו ולא אכיל ולא טעים והדר אזיל לביתיה ומקדש ואם ירצה יגמור הכל בביתו ואחר כך ילך לקדש בבתים האחרים ולא יאכל וישתה עמהם:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(א) ומברך ב"ה:    אבל בלא ב"ה אסור לעקור אפי' רוצה לאכול שם יותר משום דזה לא מקרי מצוה עוברת דיכול לילך לשם אחר ב"ה (אובדרהם) עיין סי' קע"ח וסי' תע"ט:

(ב) ואיהו לא אכיל:    דהא כבר אכל האפיקומן בביתו וכתב הטור בשם רב כ"צ דאפי' אם רוצה שלא לאכול אפיקומן עד שאכל שנית בבית אחר ויחזור ויברך שם ב"ה אסור דאסור לאכול בלילה הזה ב"פ אבל בש"ג כתוב דמותר לעשות כן כיון שאינו אוכל אפיקומן אלא פעם א' ועמ"ש סי' תע"ח ותע"ט:

(ג) ומברכי אינהו ב"ה:    אבל הוא אסור לברך בשביל' ב"ה אף על גב דחובה היא לאכול מצה וא"כ בה"מ נמי חובה היא ויכול להוציא אחרים [כמ"ש ססי' קס"ז ] שאני ב"ה דכתיב ואכלת ושבעת וברכת מי שאכל הוא מברך [אבודרהם] ע' בטור סי' קפ"ו:

(ד) ולא אכיל כו':    דאסור לטעם קודם קידוש כמ"ש סי' ער"א ואם יאכל שם יצטרך לברך ב"ה ג"כ:

(ה) יגמור הכל:    אפי' הלל:

באר היטב

משנה ברורה

(א) מאן דבעי וכו' - משום שאין בהם מי שיודע לקדש ולומר הגדה:

(ב) מברך ברישא וכו' - היינו שמקדש ואומר הגדה הכל כסדר ואוכל מצה ומרור ואפיקומן עד בהמ"ז:

(ג) ומברך בהמ"ז - ושותה הכוס ובלא ברכת המזון אסור לעקור ממקומו לילך למקום אחר ואפילו בדעתו לאכול שם יותר:

(ד) והדר מברך - ר"ל שמקדש להם ומברך להם גם בפה"ג ומברך להם ברכת כרפס ואומר לפניהם ההגדה וברכת כוס שני וגם ברכת המוציא וברכת אכילת מצה ומרור ואע"ג דבשאר ברכות הנהנין קיימ"ל שאין יכול לברך לאחרים אא"כ יהנה עמהן שאני ברכת הלחם של מצה וקידוש היום שהם חובה הלכך יכול לברך להוציא אחרים אף שאינו נהנה וכן ברכת הירקות חשיב ג"כ מצוה ויכול להוציא אחרים:

(ה) ירקי - היינו כרפס ומרור:

(ו) ואיהו לא אכיל וכו' - שהרי כבר אכל אפיקומן ואסור לו לטעום שוב וכדלעיל בסימן תע"ח וגם שתיה אסור לכו"ע שהרי הוא עומד בין כוס ג' לד' וכנ"ל בסימן תע"ט:

(ז) ומברכי אינהו בהמ"ז - אבל הוא אסור לברך בשבילם בה"מ דבבהמ"ז אין להוציא אחר אא"כ אכל ונתחייב גם כן דכתיב ואכלת ושבעת וברכת מי שאכל הוא יברך:

(ח) יקרא מלה במלה - והם יענו אחריו דכל שקורא מלה במלה והאחר עונה עמו לא הוי ברכה לבטלה אע"פ שיצא מכבר דהרי הוא רק מלמדו לברך:

(ט) ולא אכיל וכו' - ואסור לטעום קודם קידוש כמ"ש סימן רע"א. ואם יכוין לצאת ג"כ בהקידוש שאומר לפניהם יצטרך לאכול שם כזית ולברך בהמ"ז ג"כ:

(י) יגמור הכל - אפילו הלל:

(יא) ולא יאכל וישתה - כנ"ל בסק"ו:

ביאור הלכה

(*) מאן דבעי וכו':    עיין מ"ב ואין נ"מ בכל זה בין לאנשים ובין לנשים דגם נשים חייבות בכל הדברים ששייך להסדר כמבואר לעיל בסימן תע"ב:

(*) ומברכי אינהו ברכת המזון וכו' וגמר הלילא וכו':    וה"ה דיאמר ג"כ להם אח"כ גמר ההלל ויברך להם ושתו כסא דהלילא [לבוש וש"פ]:פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש