פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תעב יא

שולחן ערוך

מצוה לחזור אחר יין אדום (אם אין הלבן משובח ממנו) (טור):

מפרשים

טורי זהב - מגן דוד

(ט) אחר יין אדום — דכתיב: "אל תרא יין כי יתאדם", שמע מינה שהאדמדומית הוא מעלה. והקפיד הטור כאן בד' כוסות בזה, ולא בקידוש בסימן ער"ב, דיש עוד רמז לאדום, זכר לדם שהיה פרעה שוחט בני ישראל. והאידנא נמנעו מליקח יין אדום מפני עלילות שקרים בעוונותינו הרבים:

מגן אברהם

(יג) אדום:    זכר לדם עיין סי' קע"ה:

באר היטב

(יד) אדום:    ובמקומות שמצויי' לעלול עלילות שקרים נמנעו מליקח יין אדום. ט"ז.


משנה ברורה

(לח) יין אדום - דכתיב אל תרא יין כי יתאדם אלמלא דהאדמימות מעלה וחשיבות ועוד זכר לדם שהיה פרעה שוחט ב"י ובמקומות שמצויין הגוים להעליל עלילות שקרים נמנעים מליקח יין אדום:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש