פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך

עברה ולשה תחת השמש הפת מותרת:

מפרשים

מגן אברהם

(טו) הפת מותרת:    וב"ח אוסר וה"ה כשלש סמוך לתנור ונ"ל דוקא כשהוחמה העיסה עיין סי' תנ"ה ס"א בהג"ה:

באר היטב

(כא) מותרות:    הסכמת אחרונים לאסור בדיעבד והנ"ץ כתב דוקא בדעבר ולש במזיד אבל בשוגג שרי. וכתב המ"א וה"ה בלש סמוך לתנור ונ"ל דוקא כשהוחמה העיסה ועיין מ"ש לעיל סעיף קטן ב'.


משנה ברורה

(מא) הפת מותרת - אפילו לש במזיד ומסקנת אחרונים לאסור באכילה אם שהה כ"כ בחמה עד שהוחמה העיסה וה"ה בלש סמוך לתנור המבואר בס"א:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש