פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך

אסור לשאת תחת אציליו זרע התולעים שעושין המשי מפני שאסור בטלטול ועוד שהוא מוליד בחומו:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(קנט) בחומו - ר"ל שע"י החום יוצאים התולעים מן הזרע ואע"ג דאין מכוין לזה מ"מ פסיק רישא הוא ומלאכת מחשבת הוא:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש