פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים רצו ד

שולחן ערוך

מי שאין ידו משגת לקנות יין לקידוש ולהבדלה יקנה להבדלה משום דקידוש אפשר בפת:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(כה) יקנה להבדלה - דין זה מובא ג"כ לעיל בסי' רע"א סי"א דרך אגב ועיין שם במ"ב סקנ"ו:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש