שולחן ערוך אורח חיים רסג טו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מי ששהה להתפלל מנחה בערב שבת עד שקיבלו הקהל שבת לא יתפלל מנחה באותו בית כנסת אלא ילך חוץ לאותו בית כנסת ויתפלל תפילה של חול והוא שלא קיבל שבת עמהם אבל אם ענה וקיבל שבת עמהם אינו יכול להתפלל תפילת חול אלא יתפלל ערבית שתיים.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(כח) שקבלו הקהל שבת:    היינו אמירת ברכו לדידן כמ"ש סוף סימן רס"א:

באר היטב

(כא) שבת:    דהיינו אמירת ברכו לדידן כמ"ש סוף סימן רס"א.


משנה ברורה

(נח) שקבלו וכו':    היינו באמירת ברכו או במזמור שיר ליום השבת כל מקום לפי מנהגו וכדלעיל בסי' רס"א ס"ד ע"ש:

(נט) לא יתפלל וכו':    היינו אפילו עוד היום גדול ומשום שאחרי שהקהל קדשו היום לא יעשנו חול אצלם:

(ס) אבל אם ענה:    היינו שענה ברכו ועשהו בעצמו קודש בעניית ברכו ואיך יעשנה אח"כ חול ומשו"ה לית ליה תקנתא:

(סא) שתים:    היינו מתחלה לשם שבת ואח"כ שניה לתשלומי מנחה ואם הפך אפשר דיצא הואיל ועדיין יום הוא וזמן מנחה כ"כ הפמ"ג בסימן זה ועיין לעיל בפמ"ג במ"ז סימן ק"ח סק"ח:

ביאור הלכה

(*) של חול:    ולא קשה מסעיף י"ב דיחיד נגרר אחר הרוב רק לענין מלאכה אבל לענין תפלה כל שלא ענה עמהם ברכו מתפלל תפלה של חול חוץ לבהכ"נ [פמ"ג]:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש