פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים רכד יא

שולחן ערוך

טוהרואה בתי עובדי כוכבים בישובן אומר בית גאים יסח ה' בחורבנן אומר אל נקמות ה':

מפרשים

מגן אברהם

(ט) בתי ע"א:    פי' בתי א"ה שיושבים בשלוה והשקט ועושר וב"ח כ' בשם רש"ל דנהגו העולם לומר דוקא על בתי כנסיות שמתפללין בתוכ' וכן להיפך בבית עכו"ם:

באר היטב

משנה ברורה

(טו) הרואה בתי - לפירש"י הנ"ל היינו בתי כותים שיושבים בשלוה והשקט ועושר ולהרי"ף היינו בתי תפלה שלהם:


▲ חזור לראש