שולחן ערוך אורח חיים קמג ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אפילו בכפרים שאין נמצא להם ספר תורה כשר אין מברכין עליו.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

(ד) עליו:    וקאי אסעיף ב' אם כתוב כל חומש לבדו.


משנה ברורה

(יא) שאין נמצא להם ס"ת כשר - היינו בין חומשים העשוים בגלילה הנזכר בס"ב ובין ס"ת שלמה אלא שיש בה פסול:

(יב) אין מברכין עליו - זהו דעת המחבר דאפילו בשעת הדחק אין לברך ועיין לקמיה בס"ד בהג"ה בסופו דהביא בזה שתי דעות ועי"ש במ"ב:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש