שולחן ערוך אבן העזר קסו ו


מקרא לצבע סימון האותיות: חלקת מחוקק בית שמואל ט"ז באר היטב פתחי תשובה באר הגולה

שולחן ערוך

כתבת יבמים צריכה שרטוט, מפני הפסוקים שכותבים בה. ועין בטור סימן זה טפס הכתובה:

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש