פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר יז לג

שולחן ערוך

עד אחד אמר שראיתי שמת במלחמה או במפולת, או שנטבע בים הגדול ומת, וכיוצא בדברים אלו שרובם למיתה, אם אמר קברתיו נאמן ותינשא על פיו, ואם לא אמר קברתיו לא תינשא, ואם נישאת לא תצא:

מפרשים

חלקת מחוקק

(סא) או שנטבע בים הגדול ומת:    דקדק לומר ומת כלומר ששהה עליו כדי שתצא נפשו ואז אין חשש אלא דילמא גלי אשפילוהו ויצא במקום רחוק או דף נזדמן לו ובחשש רחוק כזה אמרינן דאם נשאת לא תצא אבל אם לא ראו רק הנפילה לים בלבד אמרינן אולי יצא מיד ואף אם נשאת תצא (ועיין במ"מ ובכ"מ פי"ג מה' גירושין דין י"ט) וכן הוא בהג"ה בסמוך בסעיף שאחר זה:


(סב) אם אמר קברתיו:    כלו' שראוהו מיד בשעה שעלה מן הים באופן שנאמן אף שראה הטביעה:

בית שמואל

(צט) אם אמר קברתיו:    כי בע"א חיישינן שמא אומר בדדמי לכן צ"ל קברתיו, ואם נטבע במים שאל"ס צריך שיהיה לו בו סי' מובהק:


(ק) לא תצא:    כתב המגיד לפרש הסוגיא אליבא שיטת רמב"ם דהא דמבעיא לש"ס ע"א במלחמה אם מהני איירי דלא אמר קברתיו ולא אפשט הבעייא וס"ל להרמב"ם דלא תצא מיהו שאר פוסקים מפרשים הסוגיא דאומר קברתיו ולקמן יתבאר בס"ד:


באר היטב

▲ חזור לראש