שו"ת רשב"ץ (תשב"ץ)/חלק ב/רפא


שאלה רפא: עוד לו: שאלת מבוי סתום שישראלי' ועכו"ם דרין בו ויש בסוף המבוי חצר גדולה מתארחים בה אורחי' עכו"ם מהו לערב הישראלים אלו עם אלו ומה תקנתן שלא יאסרו עליהם עכו"ם הדרים בחצרותיה' ולא האורחים המתארחים בסוף המבוי. וכן מבוי מפולש מה תקנתו לטלטל בתוכו. וכן אם אומרים לעכו"ם להביא לו מבית לבית ולצורך מצוה אם מותר לומר לו.

תשובה: תקנת המבוי הסתום הדרים בו ישמעאלים עם ישראלים שאם יש לחי או קורה בראש המבוי לשכור מהישמעאלים ואפי' בפחו' משוה פרוטה. ואפי' מאשתו ואפי' משכירו ולקיטו. ואז יהיו מותרין לטלטל בכל אותו מבוי ע"י שתוף והאורחים אינם אוסרין כיון שאין להם קביעו' שם ואם שכרו מבעל אותו חצר או אדוני הארץ אם היא של המלך הם מותרין על ידי שתוף. והמבוי המפולש צריך לחי או קורה בראש אחד וצורת פתח בראש השני ואז הם מותרין ע"י שתוף. ולטלטל במבוי שאין בו ערוב פחו' מד' אמו' אינה מותר שלא התירו בו אלא למי שהחשיך לו בדרך וכיסו עמו ואף שם אסור להכניס מרשו' לרשו' אפי' תוך אמה אחת. וגם לומר לעכו"ם להביא חפצים מבית לבית בלא עירוב אסור הוא אפי' לדבר מצוה ואפי' אמרו לו כן קודם השבת ושלום: