שו"ת רדב"ז/קע

שאלת ממני איך אני נוהג בנטילת הלולב פנים כנגד פנים או אחור כנגד פנים:

תשובה אני נוטל אחורי הלולב כנגד פני לקיים וראיתי את אחורי וגו' וכן ראוי לפי סוד המצוה וכן נמצא בספרי הקבלה וכן כתוב בספר שבלי הלקט בשם המדרש. ואפילו לפי הפשט ראוי לעשות כן שהרי כך הוא דרך גדילתו כשאדם פוגע תחלה בדקל שדראות הלולבים כנגד פניו וכן ראיתי שהיו נוהגין המקובלים הראשונים והיו קושרים ההדס מימין האדם והלולב והערבה משמאל ולא היו קושרים הדס שוטה כלל אלא ג' הדסים ושתי ערבות ולא יותר וכן אני נוהג אחריהם: