שו"ת מנחת אלעזר

שאלות ותשובות להגאון הר' חיים אלעזר שפירא, אדמו"ר ואבדק"ק מונקאטש והגלילות.