שו"ת מהרשד"ם/הסכמות

הסכמת המאורות הגדולים הרבנים המובהקים המאירים כברקים יושבי על מדין פה העיר שאלוניקי יע"א אתה ה' תשמרם וכצנה רצון תעטרם אכי"ר

יומא כי האידנא יום בשורה ההוא בשו"רתא בש"ר הקדש. זאת לפנים מן שמיא מיהב יהבי הני ב"רכי דרבנן כל כתבי הקדש. ואתו רבנן דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו אנשי קדש: ותורת כל א' וא' בידו בשכבר היה לימים מקדם דשמיע ליה בהר הקדש. הוא פ"ורש פרשה זו סתומה ועושה לו דרך תשובה לרבים עם הקדש וחב"ר הק"ני למען יעמוד ימים רבים לדעת מה יעשה ישראל ואפי' ספיקי דאינשי כולם נקבצו בין הקדש: למאי דקמן דבר שהיה בכלל זה ספר' כתב הנ"הר הגדול אביר הרועים בישראל גדול שמו הרב הגדול כמ"הרר שמואל די מדינה זל"הה שמנהיר עיני חכמים בהלכה מור"ו המורים סיני בקדש. פרט למזומן מזה שנים אין אתנו תורתו דיליה ביד כל אדם למען תפוס ישראל מלאכה לתרומת הקדש. כי מעט אשר היה ספרי הקדש. מהרב הנז' הנמצאים במקצת בני אדם איידי דחביבא להו אורייתיה כשרה וכל יומא ויומא שמעתתיה בפומיהו עבידי רבנן דמש"נו ויהבי עינייהי כלפי הקדש: ורבים אשר אתנו שתו בצמא והתאוו תאוה לשתות מי ב"אר מימיו מן המקדש את מקדש הקדש. והנה בעתה רוח ה' נוססה להחכם המרו' ויהי בשלם כה"ר חיים אברהם הי"ו בן להחכם גביר ומרומם כמה"ר שבתי נחמד הי"ו כי אמר ויהי להביא אל מזבח הדפוס ספרי תשובות הרב זצ"ל מק"ראי קדש. למען תהיה תורת הרב הנ"ל שגורה בפי הכל ונשמע קולו בבואו אל הקדש. והן היום אך יצא יצא החלק הראשון מתשו' הנז' והוא מזומן לגמור את השם כל תשובות הרב עליון למעלה כי קדש: ומדאגה מדבר חש"ש להבה אשא דגרמי אם יקום גבר בעלמא לאדפ"וסי הדר"א תשובה הנז' ונמצא ניזוק בכסף מלא אשר העלה ואשר הביא בשקל הקדש. שאל שאל האיש סמיכה מדרבנן להרחיק את האדם מן העבירה בל יראה ובל ימצא בגד בוגדים בג"די הקדש. אי לזאת אנן ניקום ונגזור גזרה דרב"ה והביט אל נח"ש למען אשר לא יקרב בר מן דין שום בר ישראל לעשותו בדפוס לא מינה ולא מקצתה מן יומא דנן ולהלן ומיום גומרה של תורה כל תשובות הרב הנז' בג' ספרים נפתחים עד עת קץ עשר שנים ושומע ישמע והחדל יחדל ויפרו"ש האיש זה חומר בקדש. והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע לקול מורים כבר מילתיה אמורה את אשר חטא מן הקדש. ושומע לנו ישכון בטח ושאנן ובצל שדי יתלונן אל פני פרוכת הקדש. כה דברי החותמים פה שאלוניקי יע"א ביום ז' לחדש ניסן דהאי שתא לקול האות הרא"שון לפ"ג ברוב עז ושלום:

יוסף ן' יעי"ש ס"ט
אברהם בכמ"ה בינבינישטי גאנטיניו זלה"ה ס"ט
יוסף בכמ"הר עזריאל הכהן ן' ארדוט זל"הה ס"ט