שו"ת מהרש"ל/סימן לב

ומה ששאלת מצידוק הדין. נראה שיש לומר צידוק הדין בט׳ באב. וכן מצאתי במנהגים ישנים אף על פי שהמנהג כך בכל מקום שאין אומרין תחנון אין אומרין צידוק הדין מ״מ נראה דלא דמי לט׳ באב שזהו לא גרע משאר קינות ומאורעות אע״פ שאין אומרים תחנון אינו דומה. וכן מצאתי כתוב בשם רש״י שהתיר לומר צדוק הדין קודם חצות כמו קינות. ועוד כתב בספר אגודה בשם הרוקח שיש לומר אפילו תחנון בט׳ באב משום דבטלה מגילות תענית. אם כן יש להקל ואין להחמיר כשאר מועדות: דברי שלמה לור״יא