שו"ת מהרש"ל/סימן לא

שאלה אי שרי לשתות שכל בסעודה המפסקת תשובה באגודה אוסר לשתות שכר בסעוד׳ המפסקת וכן נראה משום דהוי כחמר מדינה בפרט בארצות האילו שאין היין מצוי בשלמא בט׳ ימים אינו אלא מנהג ותו לא אבל בסעודה איסורו מימות התנאים ואפי׳ בימי הגזירה מחויבי׳ לעשות גדר ולהחמיר ולא להקל ובמה נראה סימני אבילו׳ בפרט לאותם שאוכלים כבר כל צורכם אחר כך פירות לסעוד׳ המפסקת כמו לקינוח בעלמא במה יהי(?) השנוי אכן כוס לברכ׳ המזון שרי וכל זאת למאן דאפשר אבל מי שלא הורגל לשתות ב״א שכר או אדם חלש בודאי שרי לו לשתות שכר אף בסעודה התפסקת וגם בכל הספרים כתוב ושותה מים לסעוד׳ המפסקת וכן המנהג: