שו"ת מהרש"ל/סימן י

שאלה. התרנגולים שבביתו אם אסור בשבת לצוד אחריהן וליטלן:

תשובה. אף על פי שבגמרא משמע לאיסור דגרסינן אווזין ותרנגולין שבביתו הצדן פטור דהיינו אבל אסור דכל פטורי דשבת פטור אבל אסור כו' ובסמ"ג משמע להדיא לאיסור שכתב הא דהצדן פטור וכתב בתרא מיד האי מימרא דשמואל כל פטורי דשבת כו' אכן במיימו"ני בהג"ה כתב להיתר וכתב והא דנקט פטור דרישא קנקיט והביא ראייה לדבריו רק בסוף כתב והמחמיר תע"ב ואף מה שכתב והמחמיר כו' לא איירי אלא בחצר גדול אבל בבית או בבית החורף משמע דמותר לכתחילה ע"ש ובאשי"רי בהלכות י"ט בפרק אין צדין כתב דמותר לכתחלה ואין לומר דוקא י"ט אבל שבת אסור ז"א דהא לעניין צידה השוו שבת וי"ט ועוד דברי הרא"ש שכתב דהאי פטור הנאמר גבי צידה משמע אפי' לכתחילה א"כ ה"ה נמי גבי שבת ומ"ש האי פסקא בי"ט ולא בשבת משום דאין דרך לצוד אותה בשבת וק"ל: דברי שלמה לורי"א: