שו"ת מהרש"ל/סימן ט

שאלה. יום שמת אביו וכו'. אם משלימין התענית בע"ש או לא:

תשובה. כך נהגו כל רבותינו להשלימו. אכן קבלתי שאם התענית הראשון איקלע בע"ש אז המנהג שלא להשלים ונראה שיש טעם לקבלתי דיום שמת בו אביו חשוב כנדר כמו שכתב מהרי"ק בכתביו אף כי לא נהיגי כוותיה בהא דאם איקלע בשבת שמתענין לפניו או לאחריו מ"מ ראייה ברורה כתב דהוי כנדר ומהאי טעמא אין פורעין כיון דטעמא דקבל עליו התענית מחמת ריע מזנא(?) הוא וא"כ בשבת ליתא האי טעמא וק"ל ומכל מקום התענית הוא משום נדר וא"כ כיון דבתחילה איקלע בע"ש לא היה יכול לקבל עליו התענית להשלים עד לילה דלמה יכנס בשבת כשהוא מעונה בכדי דהא האי ליתא דהא תעניתא לית ליה שייכה בגויה דשבתא וק"ל אבל אם התחיל התענית הראשון באמצע השבוע אזי קבל עליו תענית ממש א"כ מחויב להשלים והא ראי' אפילו מי שקבל עליו התענית סתם בע"ש מחויב להשלים כש"הא קצרתי. דברי שלמה לורי"א