שו"ת מהרש"ל/סימן ד

שאלה שבא לפנינו על הריב שבווילנא וז"ל

אנחנו ח"מ מודים ומעידים בחתימות ידינו דלמטה איך שנתקוטטו יחד ר' יצחק בר יעקב ור' יונה בר יצחק בעבור מכס מפ"אלצק ובררו אותנו ח"מ לדיינים ביניהם ועל דברי טענותם עשינו ביניהם באופן זה שרבי יצחק הנ"ל יתן לר' יונה הנ"ל מהמכס של פא"לצק חלק רביעי ואין כח ביד ר' יצחק הנ"ל או משרתיו לעשות שום דבר בלתי רשות ר' יונה הנ"ל או משרתיו בעניין המכס כמנהג של חבירים ומיד שיהיה איזו מעות שיקחו מהמכס הנ"ל או במקומו' שיקחו המכס כאש' הם כתובי' באור"נדא אזי מיד יקח ר' יונה הנ"ל או משרתיו חלק רביעי שלו מהמכס ור' יונה הנ"ל יתן לר' יצחק הנ"ל נ' שוק שנתן ר' יצחק הנ"ל על האור"נדא דהיינו מחלקו הרביעי וגם יתן ר' יונה הנ"ל לר' יצחק הנ"ל ערבות תוך שלשי' דהיינו ר' אברהם בר יעקב ואחיו ר' מנחם ור' מרדכי בני ר' יצחק באופן זה כאשר יבוא הזמן שר' יצחק הנ"ל יתן המעות למלך יר"ה בעבור המכס של פא"לצ' אזי מחויבי' הערבים הנ"ל ליתן חלקם הנ"ל בלתי איחור ואם ח"ו שלא יכול ר' יונה הנ"ל לעמו' ערבי' הנ"ל לר' יצחק הנ"ל לזמן הנ"ל הם בעצמ' או בכתיבת ידם בשטר ערבו' אזי יהיה הנ' שוק שנתן ר' יונה הנ"ל לר' יצחק הנ"ל בעבור האורנד' יהיה זה המעות לחלוטין לר' יצחק הנ"ל וגם יהיה פטו' מר' יונה הנ"ל מכל וכל אפי' חלקו הרביעי שהי' לו אין צריך לר' יצחק הנ"ל לתת לר' יונה הנ"ל מזה החלק אפילו שוה פרוטה וכל הא דלעיל מה שעשינו ביניהם קבלו עליהם שני הצדדים הנ"ל ברצון נפשם לאשר ולקיים ומה שנעשה נעשה היום יום א' ז' שבט שט"ז לפ"ק פה עיר ווילנא: מנחם בר אליקום ז"ל טריו"ש משולם בן לא"א ה"ה הר"ר יחיאל ז"ל ה"ה משולם בר יהודה ז"ל.
מיר אונטן גיחתמת עדים זיין מודיע דז פער אונז איז קומן ר' נחמי' בן ראובן ז"ל בכח גיסו ר' יונה בר יצחק צו רבי יצחק בר יעקב המכונה זעליקמן אונ' האט אונז גיבעטן דז מיר אים זאלין צו עדות זיין אונ' האט רבי יצחק הנ"ל התראה גיטון פער אונז באופן זה דא שטיא איך פון מיינש שוואגר יונ' הנ"ל וועגין אונ' וויל דען גנוגן טון אליז וויא מן גיפסקט האט אונ' וויא איר אייך גיאיינט האט פון גוטן ווילן אונ' וויל אייך די נ' שאק געבן די אייך מיין שוואגיר יונה הנ"ל שולדיג איז דהיינו מחלק רביעי שלו וואו ער האט אויף די אורנדא אויז געבן אונ' וויל אים איין שליח מיוחד נאך שיקן דאז ער ווערט זייני ערבים אך קינן האבן תוך שלשים אז דיא פשרה איז גמכט' ווארדן צווישן אייך האט ר' יצחק הנ"ל גיענטוורט איך וויל ניקש הלטן וויל זעהן אוב מיר יהודים ווערין פסקן אדר וועלכר יהודי וויל מיך ניטן ור זיא צו משפטן אונ' וויל כלל וכלל נישט הלטן וואז מיר יהודים האבין אויש גישפראכן ער האט מיך גירויאן דז איך בין וער יהודים גישטנדין וויא וואול מיר ניקש דראן ליגט ווערט וואול זעהן וואז איך אים ווער געבין לויף ער וואו ער הין וויל בייא זעלכיר ענטוורט זיין מיר גוועזן אנחנו ח"מ אונ' בייא זעלכר התרא' נעשה יום ב' ח' שבט ש"ו לפ"ק: יצחק בן מהר"ר יעקב זצ"ל: אהרן בר אברהם ז"ל:

וזו התשובה

אמת ושלום שפטו בשער מגו תשיה. ולרדות המ"הלל ברעה הגב"ור במכה טריה. ואף לשונו כתער מלטש עושה רמיה ויהיו לגלות ישראל היושבים באופל ושאייה. כתעל וצרי ואספלונית ורטיה. כה יעשה וכה יוסיף כל בר לבב וכפים נקייה. ויאמר באלהים בטחתי ולא אירא מה יעשה קרוץ מחומר הולך לציה. סמכתי יתדותי במי אשר נפשי חיה. איש כמוני אשר הור"ד והוק"ם על גפן פוריה ואומר כפי אשר יראוני משמי שמיא:


העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.