רשב"ם על שמות מ

(כט). ויעל עליו: אהרן ובניו את העולה ואת המנחה כל הימים:

(לה). ולא יכול משה לבא אל אהל מועד: בשעת הקמתו כי שכן עליו הענן מיד להראות חיבתו של הק' על ישראל, אחרי כן היה מסתלק הענן מתוך האהל ושכן על הארון כדכתיב ונועדתי לך שם ודברתי אתך וגו' מבין שני הכרובים, ואז בא משה אל אהל מועד כדכתיב ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול וגו' מבין שני הכרובים וידבר אליו, וכן את מוצא בבית עולמים ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן כי מלא כבוד ה' את בית ה', בשעת השלמת הבית היה הק' מקדשו בענן ואחר כך היה מצמצם שכינתו על הארון בין הבדים:

ואשר שם לבו לדבר יוצרינו אל יזוז מנימוקי זקני רבנו שלמה, ואל ימוש מהם, כי רוב הלכות ודרשות שבהם קרובים לפשוטי המקראות ומיתורם או משינוי הלשון יש ללמוד כולם, וטוב אשר תאחוז בזה אשר פירשתי וגם מזה אל תנח ידך: