רשב"ם על שמות לח

(כא). אלה פקודי: חשבון הכסף והזהב והנחשת:

(כה). וכסף פקודי העדה מאת ככר וגו': כי השש מאות אלף בקע לגלגלותם שלש מאות אלף שקלים, ומנה כ"ה שקלים, ומנה של קדש כפול היה חמשים שקל, והככר שלש מאות אלפים שקל:

(כט). ואת האבנט שש משזר: בדבר הזה נחלקו רבותינו אם מדבר באבנט של הדיוט או בכהן גדול לבדו:

(לב). ותכל: כמו ותרב משאת בנימין: