רשב"ם על דברים לד

(ד). זאת הארץ: משום דכתיב זאת הארץ אשר נשבעתי וגו' זאת למעוטי שניתוספו לאברהם על השבועה, אע"ג דרפאים נמי כתיבי באברהם לא ממעטינן ליה דהיינו חיוי דלא כתב התם, ומצינו כי כבשם משה דכתיב בארץ עוג ההוא יקרא ארץ רפאים כלומר היינו רפאים שניתן לאברהם בין הבתרים: