רשב"ם על דברים כט

(ג). עד היום הזה: אע"פ שראיתם מעשיו הגדולים:

== פרשת ניצבים ==

(ט). אתם נצבים היום כלכם: כדכתיב לעיל ויקרא משה אל כל ישראל וגו':

(יח). למען ספות הרוה: המזיד שמתוך שובע הוא חוטא:
הצמאה: לתאבון שאינו רשע כעושה להכעיס מתוך שובע:
כי בשרירות לבי: אלא בשרירות:

(יט). כי אז יעשן: לא יאבה סלוח לו אלא אז יעשן:

(כד). על אשר עזבו: ולא יאמרו מבלי יכולת ה' כמו שפרשתי אצל ואתפלל אל ה' ואומר וגו' בפרשת עקב תשמעון:

(כח). הנסתרות לה' אלקינו: כבר פירשתיו אצל הארורים על הנסתרות היו הברכות והקללות, שאין הדבר ליענש ביד בית דין אלא ביד הקב"ה:
לנו ולבנינו: לעשות דיני עונשין על פי עדים: