רשב"ם על דברים יד

(א). לא תתגודדו: כדכתיב ויתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים כמו גודו אילנא:

(כג). למען תלמד ליראה: כשתראה מקום שכינה וכהנים בעבדותם ולוים בדוכנם וישראל במעמדם:

(כז). והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו: אלא תשמחהו עמך ותיטיב לך ולו:

(כח). מקצה שלש שנים: שנת מעשר עני: