רשב"ם על דברים יב

(ב). אשר עבדו שם: את אלהיהם הגוים אשר אתם יורשים אותם:

(ד). לא תעשון כן לה' אלקיכם: לזבוח לה' בכל מקום:

(ח). איש כל הישר בעיניו: בכל מקום שאנו חונים שם במדבר אנו מקריבים במשכן המיטלטל ממקום למקום:

(טו). בכל אות נפשך: בגבולים שאין שם מקום להקריב שם תאכל חולין בכל שעריך:

(יט). כל ימיך על אדמתך: כל הימים אשר אתם חיים על האדמה:

(כ). כי ירחיב: ותהיה רחוק מן המקדש:

(כג). רק חזק לבלתי אכול הדם: לפי שהדם מובלע בכל האיברים צריך להתחזק ולדקדק יפה להוציאו:

(כט). כי יכרית ה' אלקיך את הגוים וגו': מפניך מוסב על כי יכרית:

(ל). פן תנקש: כמו ינקש נושה, דא לדא נקשן, לא תיטלטל לנוע וללכת אחריהם: