רשב"ם על בראשית יא

(ד). הבה נבנה לנו עיר וגו': לפי הפשט מה חטאו דור הפלגה, אם מפני שאמרו וראשו בשמים הא כתב ערים גדולות ובצורות בשמיים, אלא לפי שצום הק' פרו ורבו ומלאו את הארץ והם בחרו להם מקום לשבת שם ואמרו פן נפוץ לפיכך הפיצם משם בגזרתו: