רשב"ם על בראשית טו

(א). אחר הדברים האלה: מחובר על הפרשה שלמעלה אחר הדברים האלה שהרג אברם המלכים אמר לו הק אל תירא אברם מן האומות:

(יג). ידע תדע כי גר יהיה זרעך וגו': (עיין פירושו לשמות יב, מ):

(טז). ודור רביעי ישובו הנה: המפרש דור רביעי של ישראל ישובו הנה לארץ ישראל טועה הוא, כי מאחר שנתן קצבה של ארבע מאות שנה מה לנו אם דור רביעי או דור חמישי, והלא מכל מקום יתעכבו ארבע מאות שנה, אלא טעם נתן הקב"ה לדבריו למה אני צריך לעכב ארבע מאות שנה, לפי שאחר דור רביעי של אמוריים ישובו ישראל הנה, שהדור מאה שנה כאשר נמצא במס' עדיות והרי ארבע מאות ארבעה דורות שאע"פ שיושבי הארץ חטאו ודינם להקיא הארץ את יושביה צריך אני להמתין ארבעה דורות כדכתיב פוקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי, אולי יחזרו הבנים בתשובה כי לא שלם זמן פרעון שאני עתיד ליפרע אליו מן האמוריים החוטאים עד הנה ועד אחר דור רביעי של אמוריים כדכתיב על שלשים וגו', זהו פשוטו:

(יז-יח). אשר עבר בין הגזרים האלה, ביום ההוא וגו': (מבואר בפירוש הרשב"ם לשמות כד, יא):