רשב"ם על בראשית ח

(טז). לאמר: כל לאמר שבתורה כפל לשון של ויצו או של ויקרא או של וידבר או של ויאמר: