רשב"ם על בראשית ו

(ח). לא ידון וגו': לשאת ולתת בדינם אם אמחה או לא אמחה בשגם הם פחותים וגרועים ובשר ואעפ"כ הם גוזלים וחומסים, לכן בודאי אמחה:

פרשת נח עריכה

(ט). אלה תולדות נח: בני בניו: