רשב"ם על בראשית ד

(ג). מנחה: לשון דורון מגזרת נחה את העם:

(ז). הלא אם תיטיב: כלומר אם תיטיב שלא תעשה עונות כי אם מעט, שאת תוכל לסבול עונותיך ולא יכבידו עונותיך עליך ואם לא תיטיב לפתח חטאת תהיה רובץ כלומר ואם תעשה עונות הרבה תהיה רובץ תחת החטאת והעון שלא תוכל לשאת ולסבול אותם:

(כ). ישב אהל ומקנה: רועה צאן:

(כו). אז הוחל לקרא בשם ה': לשון התחלה שהתחילו להתפלל מתוך צרות שנתחדשו: