רשב"ם על בראשית ב

(ג). ויברך אלהים את יום השביעי: כשהגיע עת יום השבת כבר ברא הק' כל צורכי הבריות ומזונתם ונמצא השבת מבורך מכל טוב:

(כח). זאת הפעם עצם מעצמי: דווקא, אבל מכאן ואילך אינו כן אלא האיש יוצא מן האשה: