רשב"ם על במדבר א


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני – כל הדברות שנאמרו בשנה ראשונה, קודם שהוקם המשכן, כתיב בהן "בהר סיני" (שמות לא יח ואחרים), אבל משהוקם המשכן באחד לחדש בשנה שנייה – לא יאמר "בהר סיני" אבל "במדבר סיני באהל מועד".

וכן מוכיח לפנינו, דכתיב: "ואלה תולדות אהרן ומשה, ביום דבר [ה'] את משה בהר סיני" (במדבר ג א) – קודם שהוקם המשכן, אז היו תולדות אהרן ארבעה: "ואלה שמות בני אהרן [הבכר] נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר" (שם ב). אבל לסוף, בשנה שנייה שהוקם המשכן – לא היו כי אם שנים, לפי שלבסוף, כשהוקם המשכן בשנה שנייה, נאמר: "וימת נדב ואביהוא לפני ה' במדבר סיני" (שם ד). במדבר סיני היו ארבעה, ולבסוף שנים, כי בו ביום שהוקם אהל מועד – מתו נדב ואביהוא.

(ב). שאו את ראש כל עדת: לפי שמעתה צריכים ללכת לארץ ישראל ובני עשרים ראוים לצאת בצבא המלחמה שהרי בעשרים בחדש השני הזה נעלה הענן כדכתיב בפרשת בהעלותך וכתב שם נוסעים אנחנו אל המקום וגו', ולכך צוה הק' בתחילת חדש זה למנותן:

(יט). ויפקדם במדבר סיני: לפי שבמנין שני שבפנחס כתב וידבר משה ואלעזר אותם בערבות מואב, לכך נאמר כאן כי חשבון הראשון היה במדבר סיני:

(מז). והלוים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם: כמו שמפרש והולך אך את מטה לוי לא תפקוד וגו', ומפרש טעם כי לא ילכו בצבא המלחמה אלא הפקד את הלוים על משכן העדות וגו':