רש"י על תהלים קמד י

רש"י על תהלים • פרק קמד >>
ב • ג • ד • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"הנותן תשועה למלכים" - מדבר על סלע המחלקות שהיה דוד קרוב ליתפש ביד שאול ובא מלאך אל שאול מהרה ולכה וגו' (שמואל א כ"ג) הציל את שאול מהיות שופך דם נקי ואת דוד מהיות נהרג