רש"י על תהלים קלה


פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברקים למטר עשה" - הם זהרורי הרקיע המבריקים ומאירים לפני המטר שקורין אשליילד"ש בלע"ז

"מוצא" - ל' מציאה כלומר אוצרות תקן לרוח ושם הם מצויים לו לשלחם במשלחתו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בתוככי" - כמו בתוכך

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' שמך לעולם" - כגדולתך וכממשלתך אז כן הוא גם עתה והיכולת בידך לדון ולנקום נקמתנו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי ידין ה' עמו" - ישפוט משפטם מאויביהם

"יתנחם" - יתעשת (יתעכב)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אף אין יש רוח בפיהם" - גם רוח אין בפיהם אפילו כבהמה זו כל שכן שלא ידברו כאדם ומאחר שאין בהם רוח אין צריך לפרש רוח החוטם אף זה פתח ואף להם ולא יריחון קמץ (סא"א)

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יראי ה'" - אלו הגרים (מצאתי)