רש"י על תהלים קלב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שיר המעלות זכור ה' לדוד את כל ענותו" - ענוי נפשו אשר טרח ועמל למצוא לך מקום

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד אמצא מקום" - עד שיודע היכן יהיה מקום מקדש (מצאתי)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמענוה" - הבשורה

"באפרתה" - במקום החשוב והמעולה כמו (שמואל א א') בן תחו בן צוף אפרתי חשוב אבגינוס ד"א שמענוה באפרתה בספר (יהושע ט"ו) שבא מאפרים בכל התחומין הוא אומר (שם) ועלה הגבול ותאר הגבול וכאן הוא אומר ועלה הגבול אל כתף היבוסי ירושלים נמצאת ירושלים גבוה מכל הארצות והוא ראוי לבית המקדש שנאמר (דברים יז) וקמת ועלית אל המקום וגו' מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל כך נדרש בשחיטת קדשים

"מצאנוה בשדי יער" - בגבול בנימן שנמשל לחית העיר שנאמר בנימין זאב יטרף (בראשית מ"ט)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נבואה" - שמה למשכנותיו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תשב פני משיחך" - שלמה בבואו להכניס שם את הארון

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועדותי זו אלמדם" - זו אשר אלמדם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צידה" - מזונה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יציץ" - יאיר כמו ונוצצים כעין נחושת (יחזקאל א')