רש"י על תהלים קלא א

<< רש"י על תהלים • פרק קלא >>
א • ב • 


"ה' לא גבה לבי וגו'" - לא נהגתי שררה לא עשיתי גדולות תענוגות בנינים ונטיעות כעין שעשה בני הנני עליך כמי שאין לו ידים ורגלים כגולם מוטל לנגדך (סא"א)