רש"י על תהלים צב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מזמור שיר" - של לוים (נביאים) "ליום השבת" - שאומרים אותו בשבתות והוא מדבר בענין העולם הבא שכולו שבת

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להגיד בבקר חסדך" - בעת הגאולה "ואמונתך בלילות" - ובעוד צרת הגלות להאמין בך שתשמור הבטחתך כל זה נאה וטוב

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עלי עשור ועלי נבל" - כנור של עשרה נימין

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש בער לא ידע" - את האמור למטה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בפרח רשעים כמו עשב" - אינם יודעים שהפרחתם אינה אלא להשמידם עדי עד שמשלם לשונאיו על פניהם להאבידם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתה מרום" - בכל משפטיך ידך על העליונה שהכל מצדיקים עליהם את דינך

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בלותי בשמן רענן" - לבלותי בשמן של שררה בלותי כמו (במדבר טו) בלול בשמן

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשורי" - בעוייני כמו בשוררי "בקמים עלי מרעים" - על הרשעים הקמים עלי שמעו אזני מאחורי הפרגוד שלא יועילו לכלות אותנו שכך שמעתי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צדיק כתמר יפרח וגו'" - כתמר לעשות פירות וכארז בלבנון להחליף גזעו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שתולים" - יהיו הצדיקים בבית ה'

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ינובון" - יצמחון

"דשנים" - שמנים ורעננים יהיו ואז יגידו כי ישר ה'