רש"י על תהלים עז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על ידותון" - על הדתות ועל הדינין העוברים על ישראל

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ידי" - מכתי

"לילה נגרה" - בגלות זה שהוא כלילה היא נגרה ליחה ומרה

"ולא תפוג" - ולא תדמה נגרתה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אזכרה אלהים" - החסד שהיה רגיל לעשות לי בימי חבתי

"אשיחה" - באותן חסדים וטובות

"ותתעטף רוחו" - פשמי"ר בלע"ז

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחזת שמורות עיני" - שמורות לשון אשמורות הלילה שאדם נעור משנתו ודעתו מיושבת ולבו חוזר עליו ואני איני כן בלילה זו של גלות תמיד עיני נדבקות כאדם נרדם מאוטם לב בצרות שאני רואה נפעמה רוחי ואין הדבור בי

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חשבתי ימים מקדם" - לזכור החסדים שעשית עם אבותינו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אזכרה נגינתי בלילה" - בימי הגלות הזה הדומה ללילה אני זוכר את נגינותי שהייתי מנגן בימי קדם בב"ה

"עם לבבי אשיחה" - אני מחשב ורוחי מחפש מה היא כן מדתו של הקב"ה ואני תמיה הלעולמים יזנח

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האפס" - שמא כלה חסדו

"גמר אומר" - גזירת עולם שלא ישוב מחרונו עוד

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"השכח חנות" - להיות חונן חנות כמו עשות ראות ל"א חנות חנינות

"אם קפץ באף רחמיו סלה" - לשון לא תקפוץ ידך (דברים טו) כלומר אם סגר הרחמים לעולם בשביל החמה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואמר חלותי היא" - מחשבתי אומרת כי אין זאת אלא להחלותי וליראני לשוב אליו חלותי כמו לחלותי לשון חולי וחיל

"שנות ימין עליון" - את אשר נשתנית ימין עליון שהיתה נאדרי בכח רועצת אויב ועכשיו השיב אחור ימינו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והגיתי בכל פעלך" - שעשית לנו כבר

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בקדש דרכך" - דרך מדתך לקדש את שמך בעולם לעשות דין ברשעים

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראוך מים" - רבים כשנגלית על הים

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זורמו מים עבות" - שחקים נטפו זרם מים עבים

"חצציך" - כמו חציך

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בגלגל" - כמו כגלגל קול רעמך כגלגל על הים להום את מחנה מצרים

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועקבותיך לא נודעו" - אין הפסיעות נכרות על המים ועקבותיך טרצ"ש בלע"ז